VEYSEL DENİZ ASLAN A.Ş VAN TEDAŞ VANGÖLÜ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (VAN)

Veysel Deniz Aslan A.ş Van Tedaş Vangölü Bölge Müdürlüğü (Van)

Akbelen Mah. Sabahattin Çakmakoğlu Caddesi, No:1, Toroslar/mersin Merkez, Mersin
Online
Gold
Mesaj Gönder
Veysel Deniz Aslan A.ş Van Tedaş Vangölü Bölge Müdürlüğü (Van)
Akbelen Mah. Sabahattin Çakmakoğlu Caddesi, No:1, Toroslar/mersin
Merkez , Mersin
İş Alanları

Fabrikalar

Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Elektrik Sektöründeki Dağınık Yapıyı Ortadan Kaldırmak Ve İşletme Bütünlüğünü Sağlamak Amacıyla 1970 Yılında Çıkarılan 1312 Sayılı Kanun İle Türkiye Elektrik Kurumu (Tek) Kurulmuş, İmtiyazlı Şirketlerin Görev Bölgeleri Ve Be

Veysel Deniz Aslan A.ş Van Tedaş Vangölü Bölge Müdürlüğü (Van) Hakkında

Elektrik sektöründeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak ve işletme bütünlüğünü sağlamak amacıyla 1970 yılında çıkarılan 1312 sayılı Kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş, imtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dışında tüm yurtta elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve satış hizmetleri TEK bünyesinde toplanmıştır. Hizmetlerin daha etkin, daha verimli ve çağdaş bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ve özelleştirme politikaları çerçevesinde TEK, Bakanlar Kurulunun 12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı Kararı ile, Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adı altında iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmıştır. 1994 yılında TEAŞ ve TEDAŞ tüzel kişiliklerine kavuşmuşlardır.

 

Bugün Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe rekabete dayalı bir ortamın oluşturulması ve gerekli reformların yapılmasını teminen dağıtım bölgeleri baz alınarak Kamu mülkiyetindeki elektrik işletmelerinin yeniden yapılandırılması suretiyle elektrik enerjisi dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesine karar verilmiş ve TEDAŞ 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Dağıtım bölgeleri yeniden belirlenerek, Türkiye 21 dağıtım bölgesine ayrılmıştır. 31.08.2013 tarihi itibariyle şirketlerle Tedaş arasındaki hisse devri sözleşmeleri tamamlanmıştır.

 

1580 sayılı Belediye Kanununun "Belediyenin Vazifeleri" başlıklı 15. maddesinin 31. bendinde yer alan, "Beldenin sokak ve meydanlarını plana ve programa uygun olarak tanzim ve ıslah etmek, sınıflarını, isimlerini, numaralarını tayin etmek, buna göre ağaçlamak, döşemek, aydınlatmak, süsleme, duracak, sığınacak yerler yapmak ve iyi bir halde bulundurmak" kuralındaki "aydınlatma" ibaresi 10.10.1983 tarih ve 110 sayılı KHK' nun 25/4 maddesi ile yürürlükten kaldırılmış, aynı KHK' nun 21. Maddesinde ise cadde, sokak, park meydan gibi umumi yerlerin aydınlatılmasının Türkiye Elektrik Kurumu tarafından yapılacağı öngörülmüştür.

 

2008 yılında yapılan düzenleme ile, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa geçici 17. madde ilave edilerek "Dağıtım şirketi, dağıtım bölgesinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde otoyollar hariç, kamunun genel kullanımına yönelik cadde ve sokak aydınlatmasından ve bunlara ait gerekli ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumludurlar. Bu tür aydınlatmaya ve trafik sinyalizasyonlarına ait tüketim giderleri, 01.01.2009 ile 31.12.2015 tarihleri arasındaki dönem için Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır." hükmü getirilmiştir.

 

Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan "Aydınlatma Bedellerinin Dağıtım Şirketlerine ödenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Genelgesi' kapsamında Genel Müdürlüğümüze verilen görev çerçevesinde ödeme çalışmalar devam etmekteyken 14.03.2013 tarihinde kabul edilen 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun da genel aydınlatma tanımı "Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan ve yaya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonunu" şeklinde değiştirilmiş ve Geçici 6. Maddesi;

 

" (1) 31/12/2015 tarihine kadar, genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderleri Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanır. Bakanlar Kurulu bu süreyi iki yıla kadar uzatmaya yetkilidir. Belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak kesinti, büyükşehir belediyeleri ve mücavir alanlarındaki belediyelerde aydınlatma giderlerinin yüzde onu, diğer belediyelerde yüzde beşi olarak uygulanır. Bu sınırlar dışında ise aydınlatma giderlerinin yüzde onu ilgili il özel idaresi payından kesinti yapılmak suretiyle karşılanır. Bakanlar Kurulu bu fıkra kapsamındaki oranları iki katına kadar artırmaya yetkilidir.

 

(4) TEDAŞ, belirli dönemler itibarıyla dağıtım şirketleri tarafından gönderilen faturalardaki tüketim miktarı ve bedellerinin gerçek durumu gösterip göstermediğine ilişkin olarak dağıtım şirketleri nezdinde gerekli denetimleri yapar. Yapılan denetimler sonucunda dağıtım şirketine fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde, fazla yapılan ödeme tutarının, ödemenin yapıldığı tarih ile geri alındığı tarih arasında geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı dikkate alınarak hesaplanan faiz ile birlikte bir ay içinde ödenmesi ilgili dağıtım şirketinden istenir. Bu süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde söz konusu ödeme tutarı dağıtım şirketinin cari dönem alacaklarından mahsup edilir. Bu suretle de tahsil edilemeyen alacaklar Bakanlığın bildirimi üzerine vergi daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Fazla ödemeler nedeniyle yapılan tahsilatların yüzde sekseni genel bütçeye gelir kaydedilir, geriye kalan yüzde yirmilik kısmı ise ilgili mahalli idarelere aktarılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde usul ve esas belirlemeye Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlık yetkilidir.

 

(6) Aydınlatmayla ilgili ölçüme ilişkin teknik esaslar ile ödemeye, kesinti yapılmasına, uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir." Şeklinde düzenlenmiştir.

 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Geçici 6. Maddesi hükümleri çerçevesinde 27-07-2013 tarihli Resmi Gazetede Aydınlatma Yönetmeliğini ve 02-08-2013 tarihli Resmi Gazetede de Aydınlatma Tebliğini yayınlatıp yürürlüğe koymuştur.

 

Kuruluşumuz 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun Geçici 6. Maddesi hükümleri, Aydınlatma Yönetmeliği ve Aydınlatma Tebliği hükümlerine göre genel aydınlatma giderlerinin ödenmesine aracılık etmekte ve denetimlerini yapmaktadır.

TANITIM VİDEOSU

850000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000216440000000000000000000000000000000000000002720000000000000850000000000000000000000000000000000000

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Çalışma Saatleri

Hafta İçi 15.00 05.00 21.00 20
Cumartesi 21.00 22.00 2100 05.-
Pazar 21.00 22.00 2100 05.-
Özel Durum 21.00 22.00 2100 05.00
ETİKETLER

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Copyright , 2011-2023 Her hakkı saklidır. firmaekleyin.net